פרוטוקול אספה כללית  מס’  4-22 מיום 9.3.22

אסיפה שהתקיימה במועדון חברים, בשילוב צפייה באמצעות תוכנת זום.

דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.

 

שם האגודה: קיבוץ בית אלפא אגש”ח בע”מ. מכתובת קיבוץ בית אלפא ד.נ יזרעאל 1080200

תאריך האסיפה: 9.3.2022

מס’ חברי האגודה ליום האסיפה: 309.

מס’ חברי האגודה שהשתתפו: 11

מס’ בתי אב שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 12

סדר יום

  1. בחירת יו”ר ומזכיר לאספה
  2. שאילתות.
  3. הקצאת קרקע לפרויקט סולארי קרקעי .
  4. תקציב האגודה לשנת 2022 – (מצורף).

דיון והחלטות

סעיף מס 1: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה:

          הוחלט: לבחור באלון חגי ליו”ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.

         סעיף מס’ 2: שאילתות .

לא הוגשו שאילתות.

סעיף מס’ 3: הקצאת קרקע לפרויקט סולארי קרקעי.

 תמצית הדיון: ההנהלה הכלכלית (אחזקות בית אלפא) גיבשה הסכם לקידום פרויקט להקמת מתקן סולארי (“פוטו וולטאי” + אגירה) קרקעי, בהיקף של 125 דונם. המודל מבוסס על התקשרות עם חברת “דוראל” המעמידה את המכסה לה זכתה במכרז רשות החשמל, מובילה את ההקמה ומעמידה את ההון העצמי הנדרש, בתנאים המתלים נדרשים : קידום תבע בסמכות מחוזית לשינוי יעוד הקרקע (מוצעות 2 חלופות מצפון לכביש הראשי), אישור חח”י להולכה וחיבור המערכת, אישור ליווי פיננסי למיזם, אישור אספת בית אלפא להקצאת הקרקע.

החלטה : להעביר לקלפי שיתקיים בימי 14-15.3 , הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

סעיף מס’ 4: תקציב האגודה לשנת 2022 – (מצורף).

תמצית הדיון: מוגש תקציב מוצע לאגודה לשנת 2022, כפי שגובש על ידי וועד ההנהלה, לאחר עבודת מטה מקיפה, שיתוף ציבור באופן ישיר וכן באספה קודמת, ולאחר התייחסות להערות שהתקבלו. התקיים דיון ונענו שאלות להבהרה.

      החלטה : להעביר לקלפי שיתקיים בימי 14-15.3 , הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

דילוג לתוכן