שם האגודה: קיבוץ בית אלפא                                                                 יו”ר ועד ההנהלה: שחר יערי    

אגודה שיתופית מס’ 57-000036-4                                                           ישיבה מס’ : 8/20

כתובת: קיבוץ בית אלפא ד.נ גלבוע  1080200                                            

                                                                                                                         

שמות חברי הועד: שרי הרפז, שחר יערי, אור אלקוני, איתי מנו, אסתר טמיר, יורי פטרוב, מיכל לנס, נילי גבאי, ניר פלאי.

מוזמנים קבועים : אלון חגי – יו”ר קיבוץ.

מדיוני וועד ההנהלה מס 8/20

שהתכנסה בבית אלפא במועדון לחבר ב-9/7/2020 בשעה 17:00

נוכחים:  שחר יערי, שרי הרפז,אור אלקוני, ניר פלאי, מיכל לנס, נילי גבאי, אסתר טמיר,איתי מנו.

חסרים : יורי פטרוב.

מוזמנים: אלון חגי – יו”ר קיבוץ, יואב גנז, גילה זלצר, ענת רגב.

*הישיבה נפתחה במועדה

סדר יום

1.         אישור פרוטוקול 7.20

2.         דוח שוטף

4.         שימוש במבנה ציבור – מוזמנת גילה זלצר.

5.         חיוב בעלי צימר במרכיב מס קהילה.

6.         בריכה  – סטאטוס לעניין למגבלות קורונה

7.          בריכה- חיוב בגין שימוש אחר

8.         פינוי גזם ופסולת גושית.

9.         חוות דעת משפטית – ממצאי ביקורת לעניין חישוב וותק. דיון והחלטות.

10.        קבלה לחברות: יוחאי גנז , שירה (אלוני) ונווה כתר. מוזמנת ענת רגב.

סעיף מס 1:       אישור פרוטוקול מס 7.20 :                                                                                            

החלטה:            הפרוטוקול אושר.

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע על אלון חגי.

סעיף מס 2:       דוח שוטף

נמסרו עדכונים להערכות חוזרת לשגרת חרום – בצל גל ההדבקה החוזר של הקורונה והנחיות חדשות שהתקבלו מהרשויות.

סעיף מס 3: מעליות – ערעור. מוזמן יואב גנז.      

תמצית הדיון: יואב גנז, הציג את דרישתו לביצוע מידי לפירוק מעלון שהותקן בשעתו להסדרת נגישות לקומה שנייה, מציג את ההסכם לבניית המעלון שנחתם בין הקיבוץ לדיירים, יואב מביא פרשנות להסכם זה, שלהבנתו על הקיבוץ לבצע את הפירוק, לעת סיום השימוש המקורי. הוצגה פרשנות משפטית שונה למסמך בה לא מובן כי האחריות והעלות חלה על הקיבוץ.

החלטה: לא לקבל את הערעור, פתרון הסוגיה בהקשר זה, הינו בין הדיירים.

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי .

סעיף מס 4שימוש במבנה ציבור – מוזמנת גילה זלצר.

תמצית הדיון: גילה סקרה יוזמה חברתית, להקמת מתחם שיתוף (ללא תשלום) לפריטי ביגוד וציוד משומש.

להבנתה, בנסיבות אלו, יש להקצות חלל מתאים ללא כל חיוב. הועלתה סתירה בין מהות הבקשה, להתנהלות חנות יד שנייה כיום. האם נידרש מקום נוסף כאשר יש לנו “יד שנייה”. ככל שיש צורך למענה נוסף ופתיחת מקום נוסף יש להשית את עלות הפעלת המקום מים, חשמל, ארנונה וכד’ על מס הקהילה שכולנו משלמים.

החלטה: כיום יש מקום הנותן מענה קהילתי לצורך הנ”ל.  ניתן לבדוק שיתוף פעולה עם מפעילות “היד השנייה”

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, ההחלטה התקבלה, הוטל לביצוע גילה זלצר

סעיף מס 5 חיוב בעלי צימר במרכיב מס קהילה.

תמצית הדיון: הועלתה בקשה להקלה או ביטול זמני בחיוב מרכיב מס קהילה לבעלי יחידות האירוח (צימרים) לאור האכלוס  החלקי (בעיקר בסופי שבוע) והאטה כעת בצל משבר הקורונה.

הוצגו מנגד טיעונים כי התשלום הופחת במקור. הובהר כי, למעט דיירים בבית הסיעודי, חיילים וצעירים, הקיבוץ אינו מאפשר הפחתות/ או ביטול במיסי קהילה. במצב של ירידה בהכנסות בעקבות הקורונה ניתן להגיש טפסים לבדיקת זכאות לקבלת פעימה ראשונה ושנייה מהקיבוץ, כפי שפורסם במידעון מס’ 594 מיום 5.7.20.

החלטה: לא לקבל את הבקשה לאור המענה הקיים והחלטות הקיבוץ.

בעד 7, נגד 1, נמנעים 0, ההחלטה התקבלה.

סעיף מס 6 :      בריכה  – מגבלות קורונה

תמצית הדיון: הוצגו חוות דעת משפטיות (מצורף) ופרשנויות שונות לאיתור “פרצה חוקית” בהנחיות לסגירת בריכת השחייה. לצערנו לא נמצא לעת הזו, כל דרך בפרשנות סבירה – להפעלה. הנחיות משרד הבריאות לאיסור פתיחה לציבור – נחרצות. מקודמת פנייה מרוכזת לרשויות להגדרת מתווה המאפשר פתיחה.

חוו”ד משפטי מהיועץ המשפטי של הקיבוץ: בהתאם להגבלת החדשות שאישרה הממשלה, הבאות לידי ביטוי בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), תש”ף-2020 (להלן: “התקנות“), אין להפעיל בריכות שחיה, למעט- בריכת שחייה בבית מלון, בריכות טיפוליות והפעלת בריכות לצורך אימון של ספורטאים תחרותיים.

בית מלון – בתקנות לא הוגדר מה הוא “בית מלון”, לכן, פנינו להגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ”ז-1967 :

” בית מלון” – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים או יותר ליום”.

בריכה פרטית – בריכה פרטית גם היא אינה מוגדרת בתקנות. לכן פנינו להגדרתה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970 : “בריכת שחיה מיוחדת המיועדת לשימושם של לא יותר מארבע יחידות דיור או ארבע יחידות אירוח”

בהקשר זה אוסיף כי בפס”ד ת”פ 10804-06-14 מדינת ישראל נ’ קיבוץ רמת יוחנן ובע”פ (ת”א) 175/98 שעלבים קבוצת פועלי אגודת ישראל נ’ מדינת ישראל, קבע בית המשפט כי בריכת שחייה בקיבוץ המשמשות את חברי הקיבוץ ואורחיהם ללא תמורה כספית אינן מחויבות ברישוי ואלה שכן גובות – מחויבות.

בכל מקרה, בתקנות אין הבחנה בין בריכה פרטית לבריכה ציבורית. ההתייחסות בתקנות היא למפעיל בריכת שחייה – לכן התקנות חלות גם על בריכות פרטיות.

לפיכך :

  1. הקיבוץ רשאי לפתוח את הבריכה לנופשים – בתי הארחה עונים על הגדרת “בית מלון” כהגדרתו לעיל, לכן, נראה כי הקיבוץ רשאי לפתוח את הבריכה עבור אורחי בית הארחה בלבד כשם שבריכה של בית מלון מותרת לאורחי המלון בלבד.
  2. הקיבוץ אינו רשאי לפתוח את הבריכה לחברי הקיבוץ – לפי התקנות, הקיבוץ אינו רשאי לפתוח את הבריכה גם לחברי הקיבוץ. ככל והקיבוץ יחליט להכניס חברי קיבוץ, הרי שזה מנוגד לתקנות ועלול לגרור אחריות פלילית ונזיקית כמפורט להלן:
  1. קנס כספי – לפי תקנה 6 לתקנות, המפעיל בריכה בניגוד לתקנות, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין תשל”ז-1977, קרי עד 14,400 ₪.
  2. אחריות נושאי משרה ואחריות הקיבוץ בנזיקין – ככל ואדם ידבק בנגיף הקורונה בזמן שהותו בבריכה, כאשר הקיבוץ אפשר לחברי הקיבוץ להיכנס לבריכה, ואדם זה יתבע את הקיבוץ על נזקו, נושאי המשרה בקיבוץ עלולים לחוב באחריות נזיקית לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] והקיבוץ עלול לחוב באחריות שילוחית לפי סעיף 53 לחוק החברות, תשנ”ט -1999.

תכלית התקנות – נדמה כי כוונתו של המחוקק הייתה למנוע התקהלויות וכך לעצור את שרשרת ההדבקה של הנגיף, לכן הוחלט לאסור הפעלה של בריכות. נדמה כי ההיתר לפתיחה של בריכות פרטיות (כפי שפורסם בתקשורת) התייחסה לבריכות פרטיות המיועדות לתא משפחתי בודד ולא לבריכה הסגורה לחברי קיבוץ, בה עלולות להגיע מאות משפחות, מה שבכוונת המחוקק למנוע.

נכון למועד זה, יתכן שיש ניסיון לביטול הגזירה לקיבוצים ואפשרות פתיחת הבריכות של הישובים לתושבי היישובים בלבד. הוצג במקביל (טרום הוראת הסגירה) בקשה להגדרת חיוב, לפעילות יזמים בבריכה בה נגבים תשלומים ממשתתפים.

החלטה:הוועד מקבל את החוו”ד המשפטי. אין ביכולת הוועד להמליץ ולנהוג בניגוד לחוק במדינה.

בעד 8, נגד, נמנעים 0, ההחלטה התקבלה לביצוע: אור אלקוני ושחר יערי

סעיף מס 7: בריכה- חיוב בגין שימוש אחר (מנהלת הקהילה יצאה מהדיון)

מתקיימות פעילויות בברכה בהן נגבים תשלומים מהמשתתפים, אך ללא זיכוי הברכה (עלויות קבועות/שוטפות). בדיון הובאו נימוקים לגביית סכום מסוים עבור השימוש במתקן של הקיבוץ.

החלטה: להגדיר סכום חיוב צנוע, לחיוב פעילות בבריכה, לפעילות בה נגבים תשלומים ממשתתפים.

בעד 7, נגד 0, נמנעים 0 . ההחלטה התקבלה. הוטל לביצוע על אור אלקוני.

סעיף מס 8פינוי גזם ופסולת גושית- חתימה על הסכם מול המועצה.

תמצית הדיון: הוצג במידעון  מס 594  מיום 5.7.20 .

בנוסף הוצגה חו”ד מהיועצת המשפטית של הקיבוץ:

  1. במידה והקיבוץ לא יחתום על ההסכם מול המועצה –  לא מצאנו בסיס חוקי על פיו יש למועצה סמכות להטיל קנס על הוועד המקומי ו/או הקיבוץ. היה והמועצה תטען כי בסמכותה להטיל את הקנס, לדעתנו יש לפנות למועצה בשאילתה על מנת לקבל הסבר לפי איזה הוראת חוק פועלת המועצה.
  2. במידה והקיבוץ יבחר כן לחתום על ההסכם מול המועצה – לטעמנו יש להוסיף סעיף להסכם הקובע כי, כל עוד הועד המקומי עומד בהתחייבותו לאיסוף הגזם והפסולת הגושית במועדים קבועים, המועצה לא תקנוס את הוועד המקומי ו/או הקיבוץ בגין פינוי גזם ו/או פסולת גושית על ידי התושבים שלא בימי האיסוף (אשר יקבעו על ידי הוועד המקומי).

החלטה: להוסיף את הסעיף המוצע על ידי עורכת הדין (ככתוב לעיל) בהסכם מול המועצה ולחתום.

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי

סעיף מס 9:       חוות דעת משפטית – ממצאי ביקורת לעניין חישוב וותק. דיון והחלטות.

תמצית הדיון: בהתאם להמלצת המבקר, וועדת הביקורת, הועברו ממצאי הביקורת לעניין החלטות לחישוב הוותק שהתקבלו בעבר – ליועצים המשפטיים, לקבלת חוות דעת משפטית (מצורף).

היועצים מוצאים אף הם (בדומה לממצאי המבקר) כי ערעור שהוגש לאופן חישוב הוותק, אינו תקף, היות והתקבל ללא הרוב הנדרש, והיות כי מאוחר יותר כי התקבלה החלטה שונה – הגוברת על החלטות קודמות.

החלטה: לקבל את ממצאי היועצים המשפטיים.

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי

סעיף מס 11:     בקשה להקלה בדמי חברות.

תמצית הדיון: הוצגה פנייה מוועדת קליטה, למתן הקלה בדמי החברות הנדרשים מזוג המתגורר מזה תקופה ארוכה בישוב ושוקל להציג את מועמדותו לחברות ולבנייה בשכונת התאנים.

מצורף מכתב הבקשה והנימוקים להקלה המבוקשת.

החלטה: לאפשר פריסת תשלומים לדמי החברות, ל 7 תשלומים שנתיים ללא ריבית.

בעד 7, נגד 1, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי.

שחר יערי – יו”ר וועד ההנהלה    _____________חותמת האגודה          ___________

דילוג לתוכן