שמות חברי הועד: שרי הרפז, שחר יערי, אור אלקוני, איתי מנו, אסתר טמיר, יורי פטרוב, מיכל לנס, נילי גבאי, ניר פלאי.

מוזמנים קבועים : אלון חגי – יו”ר קיבוץ.

מדיוני וועד ההנהלה מס 6/20

שהתכנסה בבית אלפא ביום 14/5/2020 בשעה 17:00

נוכחים:  שחר יערי, שרי הרפז,אור אלקוני, ניר פלאי, מיכל לנס, נילי גבאי, יורי פטרוב, אסתר טמיר, איתי מנו.

מוזמנים: אלון חגי – יו”ר קיבוץ. רחל ערבה – מנהל מש”א, רון ילין – גזבר, גיורא אלוני – ו.פנסיה.

*הישיבה נפתחה במועדה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול

2. דוח שוטף +  צוות צח”י והחזרת סמכויות.

3. מקדמות לעצמאיים – תקופת הקורונה (מצורף).

4. הסכם טיפול בשצ”פ חבר/ תושב  – קיבוץ (מצורף).

5. מרכז תשתיות (מצורפות המלצות צוות הבדיקה).

6. ערעור בנושא פנסיית שארים. מוזמנת לאה נהוראי (מצורפת פנייה + חוות דעת משפטית).

7. הסכם גבולות חפציבה (מצורף).

8. ניהול קהילה.

דיון והחלטות

סעיף מס 1:        אישור פרוטוקול מס 5.20 :                                                                                             

החלטה:              הפרוטוקול אושר.

בעד 9 , נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע על אלון חגי.

סעיף מס 2:        דוח שוטף +  צוות צח”י והחזרת סמכויות.

נמסר דוח על ידי צוות צח”י ברשות נילי גבאי : הצוות מסכם חודשיים של ניהול המשבר וכלל הפעולות שנערכו בקיבוץ לשמירת שיגרת החיים ועזרה לכל מי שנדרש. עם היציאה ההדרגתית כעת לשגרה, הסמכויות חוזרות בפועל לענפים ומנהלי הפעיליות, בנסיבות אלו, צוות צח”י ימשיך ללוות רק את הנושאים “הביטחוניים” כאשר השגרה חוזרת תחת מגבלות משרד הבריאות לענפים.

ההנהלה מודה לצוות צח”י ולמתנדבים.

שכונת התאנים: נמסר דוח על יציאה לביצוע של תשתיות שכונת התאנים, הביצוע על ידי החברה הכלכלית גלבוע – בפיקוח ותאום הקיבוץ. מלווה על ידי מנהלת שהוקמה בהשתתפות המשתכנים. החלו עבודות חישוף והעתקת תשתיות, צפי למשך של כ 8 חודשים להשלמת שלב א’ המאפשר אכלוס ראשוני. במקביל, “הופשר” קמפיין השיווק לקליטת חברים חדשים (פרסום ושיווק במדיות הדיגיטליות), למרות ההקפאה לכאורה, גם בתקופת הקורונה שתקבלו פנייות רבות של מתעניינים, מספר משפחות אף החלו כבר את שלב המבחנים המקדימים להליך המיון והקליטה. הטיפול מרוכז על ידי טל שיזף, בשיתוף וועדת קליטה.

סעיף מס 3: מקדמות לעצמאיים – תקופת הקורונה (מצורף).          

תמצית הדיון: שחר מציגה תובנות שגובשו עם יועצי המס ורואה החשבון של הקיבוץ, לאימוץ מתווה המאפשר לחברים עצמאים, לקבל את המלוא הפיצויים הניתנים במדינה לעצמאיים, לאור משבר הקורונה. מצורף נוסח מוצע להחלטה וכן כתב התחייבות אשר יידרש לחתימת החברים העצמאים – ככל שיתמלאו התנאים המתלים לקיום ההסדר.

החלטה: לאשר את כתב ההתחייבות.

בעד 9, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי .

סעיף מס 4הסכם טיפול בשצ”פ (שטח ציבורי פתוח) חבר/ תושב  – קיבוץ (מצורף).

תמצית הדיון: עם סיום הליכי חלוקת מגרשים (“פרצלציה”) ושיוך המגרשים לחברים, נותרים שטחים כלואים בגבולות המגרשים, שלעיתים, לקיבוץ אין אינטרס לטפח באמעות הנוי או ליעדם לשימוש אחר. מאידך, קיים אינטרס ציבורי, כי לשם החזות הציבורית, כל שטח הקיבוץ יטופח . מוצע הקצאה מוסדרת בהסכם משפטי, בו בנסיבות בהם הקיבוץ אינו מעוניין לתחזק בעצמו, וחבר שכן מעוניין באופצייה, ימסר השטח לחבר תוך קיום התנאים בהסכם, הכוללים איסור בנייה, שמירת זכות מעבר, איסור גידור והנחיות כלליות לטיפוח השטח (מצורף נוסח ההסכם).

החלטה: לאשר את המתווה ואת נוסח ההסכם.

בעד 9, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שחר יערי .

סעיף מס 5 : מרכז תשתיות         

תמצית הדיון: תפקיד מרכז תשתיות, הוגדר לקדנציות, על פי החלטת האספה לנוהל, קויים ההליך האמור בסעיף 6.2 לבחינת אופן תפקוד והמשך העסקה לקדנציה נוספת. התקבלו טענות לרמת השרות ומענה לחברים. צוות בדיקה שבחן את הנושא, נפגש עם חברים רבים ובעלי עניין בתחום, גיבש המלצות להמשך העסקת מרכז התשתיות תוך הטמעת שינוי ארגוני לשיפור השרות והמענה לחברים. צוין כי משובים נערכים כל שישה חודשים וניכר שיפור. הצוות מוצא רמת מקצועיות גבוהה שיש לממלא התפקיד ( מתעצם כעת לאור הכניסה לפרוייקט הגדול של הקמת תשתיות לשכונת התאנים).

החלטה: להמשיך את העסקתו של ממלא התפקיד לצד הטמעת השינוי הארגוני המוצע לשיפור שירות הלקוחות ומענה לפניות חברים.

הוטל לביצוע שחר יערי .

סעיף מס 6 :       ערעור בנושא פנסיית שארים

תמצית הדיון: לאה נהוראי מציגה את פנייתה, לקיום הליך לשינוי תקנון הפנסייה, בנושא הכללת פנסיית שארים, כמקורות החבר האחרים – שמבסיסם מבצע הקיבוץ השלמה ל”פנסיית הבסיס” שהוחלטה. הוצגו חוות דעת משפטיות, המנחות כי באם תתקבל הטענה, יש להמשיך את ההליך לאספה ולקלפי – בה ידרש רוב מיוחס לשינוי תקנון. כמו כן הוצג דיון דומה שעלה במהלך השנה מחבר אחר, בו נדחתה הבקשה. התקיים דיון על הבקשה ועל הטענות ששלובות בה ( מצורף מכתב הפנייה).

החלטה: לדחות את הבקשה לערעור

בעד 5, נגד 3, נמנעים 1.

סעיף מס 7:        הסכם גבולות חפציבה (מצורף).

תמצית הדיון: הוצגה הסכמה שהושגה עם חפציבה, להסדרת שטחים מצידי “כביש הידידות” וכן החזקה משותפת של הכביש עצמו, יצויין כי בעבר כבר אושר בהנהלה קידום מתווה של החלפת שטחים, וכעת מדובר על יישום זהה אך ללא צורך בהליך הקינייני המלא.

החלטה: לאשר את ההסכם .

בעד 9, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע שרי הרפז .

סעיף מס 8:        ניהול קהילה. (הדיון התקיים ללא שחר יערי)       

תמצית הדיון: שחר יערי, נמצאת כעת לקראת סיום קדנצייה ראשונה (שלוש שנים) מבחירתה.

על פי נוהל בחירת ממלאי תפקידים”, שהתקבל באספה ביום   15.05.2015, על ההנהלה למנות צוות איתור המורכב מיו”ר הקיבוץ, מנהל מש”א ושני נציגי ציבור מוועד ההנהלה, לבחינת ההליך ליציאה למכרז ו /או , לבחון אפשרות להמשך כהונה למנהל נוכחי, כאמור בהחלטת האספה בסעיף 2.4:

2.4 בחירה מחדש

2.4.1 תתאפשר בחירה מחדש של ממלא תפקיד מכהן, בהמלצת הסקטור בעל העניין ובאמצעות השתתפות

בהליך המכרז הציבורי (וקלפי) ברוב של 55% ממספר המצביעים.

2.4.2 ממלא תפקיד ציבורי לא יוכל לכהן יותר מ- 3 קדנציות רצופות

2.4.3 ממלא תפקיד ציבורי מכהן הממשיך לקדנציה נוספת אינו צריך לעבור שוב את במבחני השמה.

התקיים דיון על אופן התרשמות חברי ההנהלה מתרומתה ותפקודה של שחר במהלך הקדנציה, התקבלו פניות ,חוות דעת והמלצות נוספות מחברים וגורמים הפועלים מול שחר בקיבוץ ומחוצה לו.

שחר נאותה לפנייה להציג את מועמדותה לקדנציה נוספת.

החלטה:  ניכר כי קיימת הסכמה רחבה, לשביעות רצון מאופן מילוי התפקיד, ותמיכה לבחירת שחר לקדנציה נוספת. בנסיבות אלו, ההנהלה מסמיכה את מנהלת מש”א לפרסום מכרז, ככל שיש חברים אחרים, המעוניינים להציג את מועמדותם לתפקיד. תוצאות המכרז יובאו בפני צוות האיתור וההנהלה, לגיבוש המשך ההליך והמלצות לאספה.

בעד 8, נגד 0, נמנעים 0, הוטל לביצוע על רחל ערבה .

שחר יערי – יו”ר וועד ההנהלה    _____________חותמת האגודה               ___________

דילוג לתוכן