חומר רקע ודברי הסבר, לקראת אספת קיבוץ מס 6.21 שזומנה ליום 4.8.2021

סעיף מספר 3 המלצה לאיחוד תפקידי יו"ר

לאחר דיונים קודמים בנושא, ולאור ממצאי וועדת הביקורת, עסק צוות היגוי בבחינת הנושא, וכן שכר את שרותיו של יועץ ארגוני, לגיבוש המלצות לכלל החלטות בית אלפא לניהול המבנה המשפטי הארגוני הקיים, לרבות איוש משרות, הגדרות תפקיד, קדנציות ונהלי בחירה. מתוך מכלול נושאים אלו, התבקש היועץ הארגוני, לגבש ולהציג תחילה, החלטות לעניין איוש והגדרת משרה – לתפקידי יו"ר הקיבוץ ויו"ר אחזקות בית אלפא. (קדנציות המנהלים הנוכחיים מסתיימות בעוד מספר חודשים) , יתרת ההמלצות יובאו בהמשך לדיון והחלטות, בהקשר ובהתאמה להחלטה המקדימה שתתקבל בנושא זה.

בדיונים שהתקיימו על המודל המוצע, ולאחר בחינת יתרונות וחסרונות, גובשה המלצה על ידי שתי ההנהלות, להמליץ בפני האספה על איחוד בפועל לתפקידי היו"ר, מאחר ובמדובר על מינוי אותו נושא משרה בשתי אגודות שונות, תתבצע הבחירה בפועל  לבחירת יו"ר הקיבוץ באספה, בצרוף המלצת אספת בית אלפא לאספת אחזקות – לבחירתו המקבילה של אותו נושא תפקיד. עלות השכר והתקורות, תצומצם בהתאם.

סעיף מס 4 -החלטה לעניין בחירת מסלול פיתוח קרקעות רשות מקרקעי ישראל.

בפני הקיבוץ עומדת החלטה שהינה קביעת מסלולי הפיתוח האפשריים לעסקאות לתעסוקה. הקיבוץ (כמו מספר מצומצם של קיבוצים אחרים) מחזיק בחוזה חכירה לדורות, מ"הסוג הישן", בו לא נרשמה זכות רמי לעדכן את ההסכם מעת לעת, כרשום בהסכמים והחלטות רמ"י ("ההחלטות המטיבות"). לאחר פסק דין בנושא, התקבלה ברמ"י "החלטה מספר 1054 ", ואף ניתנו הוראות אגף פרטניות למחוזות, המאשרים כי החוזה גובר על החלטות המנהל, אך על הקיבוץ לבחור כעת לצמיתות, באיזה מסלול הוא מעוניין לבחור, והוא אינו יכול "לרקוד על שתי החתונות". התקיים דיון רחב בפורום קרקעות, בו נשקלו החלופות ומשמעותם, וזאת נוכח הסוגיות הפרטניות של בית אלפא, וביניהם, מספר נמוך מאד שנוצל עד כה מתוך המכסה ( מסלול החלטות המנהל המטיבות), זכות כאזור עדיפות לאומית למכסה מוגדלת (120 דונם), תוכניות אופרטיביות העומדות כעת לפתחנו, וכן תחזית לתוכניות ראליות בעתיד. וזאת בעיקר מול חוזה החכירה לדורות בו חלה מגבלה קיצונית לזהות המשתמש הסופי ( הקיבוץ חייב להיות 51% בכל פעילות שהיא) ומגבלות נוספות החלות במסלול זה. המלצת פורום הקרקעות, והחלטות הנהלה שהתקבלו בשנת 2019 ממליצות בבחירה במסלול "החלטות המנהל המטיבות" תוך דחייה ככל האפשר לנקודת זמן מסירת ההתחייבות.

מוצע כי האספה תחליט על אישור המתווה (באופן עקרוני), תסמיך את ההנהלה הכלכלית ליישום (מאוחר ככל האפשר) ולאחר מיצוי ההטבות שיתכן שנוכל לקבל.

סעיף מס 5 –טורבינות רוח

בית אלפא חתמה לפני כעשור (יחד עם קבוצת קיבוצים נוספים מהסביבה, על הסכם לקידום מיזם להקמת טורבינות רוח – להפקת אנרגיה ירוקה, עם חברת EDF וקבוצת יזמים נוספת. קבוצת יזמים זו, קידמה במשך שנים ארוכות, תוכנית מתאר בוועדות הארציות לתכנון ובנייה, לרבות נספחים ומחקרים רבים שנדרשו להליך. ההליך זה, המסתיים כעת בוועדה המחוזית – מחוז צפון, לווה בהתנגדויות רבות שהוגשו לרשויות התכנון ובתי משפט. בחודש האחרון, נדחו תביעות שהוגשו בבתי משפט, ופרסמו החלטות וועדת ערער להתנגדויות הרבות שהוגשו לוועדה מחוזית ( פרוטוקול הדיונים מפורסם באתר הקיבוץ) בהם מרבית ההתנגדויות – נדחו,  בחלקם "אושרו חלקית" להוספת מרכיבי ניטור ופיקוח כתנאים בתוכנית. התוכנית עולה כעת לרשומות למתן תוקף.

לאור התקיימות תנאים אלו, אנו עומדים כעת לחתימת הסכם מפורט ויצאה לביצוע.

יצוין כי, הדיונים התכנוניים הרבים, ומרבית ההתנגדויות – היו כנגד תרנים אחרים במערך הטורבינות, ולא כנגד התרנים בקרקעות בית אלפא, המרוחקות יותר מכולם, ובטווח גדול משמעותית מהתקנים בנושא, לכל ישוב סמוך.

 

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן